Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
ПРИЛАГАНА ОТ „ПРО ФИЛМС“ ООД

С развитието на съвременните бизнес модели и информационното общество при наличие на множество изисквания и предизвикателства на бизнес средата „ПРО ФИЛМС“ ООД утвърждава ясна и законосъобразна политика за обработка и защита na личните данни на физическите лица. В качеството си на администратор на лични данни дружеството прилага строги правила в съответствие със европейските и национални законови разпоредби и бизнес етиката.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ
„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
„ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
„профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
„регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
„съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
"електронна търговия" по смисъла на Закона на  е предоставянето на услуги на информационното общество
"услуги на информационното общество" са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата;
"посетител на сайтовете, електронни и мобилни приложения" е лице, което използва електронни информационни портали и сайтове единствено и само с цел информация и не ползва услуги на информационното общество, включително покупка по електронен път.
„заявител на услуги“ е лице, което свободно и недвусмислено изразява желание и готовност за ползване на предлагана услуга.
„онлайн заявител на услуги“ е лице, което посредством електронна система или мобилно приложение свободно и недвусмислено изразява желание и готовност за ползване на предлагана услуга.
„електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.
„титуляр на електронното изявление“ е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ПРО ФИЛМС“ ООД обработва лични данни на физически лица заявители/ потребители на услуга по кинопоказ само и единствено във връзка с продажбата на онлайн билети за кинопоказ в Кино Palace. Покупката на онлайн билети за кинопоказ е доброволен акт, чиято еквивалента алтернатива се явява покупката на билети на касата на киносалона, за което не се изисква идентификация на заявителя/ потребителя на услугата и не се обработват данни на физическото лице. Покупката на онлайн билет се разглежда като търговска сделка в електронна среда и притежава всички произтичащи от това характеристики и правни задължения съгласно законовите разпоредби в Република България.

III. КАТЕГОРИЯ ЛИЧНИ ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБРАБОТКА
Във връзка с осъществяването на онлайн продажба на билети за кинопоказ, „ПРО ФИЛМС“ ООД обработва следните данни за идентификация на заявители/ потребители на услуга по онлайн продажба на билет за кинопоказ:
-    Име и фамилия;
-    Електронен адрес;
-    Телефонен номер.

IV.  ЦЕЛ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
„ПРО ФИЛМС“ ООД обработва посочените по-горе идентификационни лични данни на заявители/ потребители на услуга по кинопоказ в рамките на осъществена продажба на билет за кино в онлайн среда (онлайн продажба на билет) с цел:
- Идентифициране на заявителя на услугата във връзка с коректно изпращане на електронен билет за кинопоказ и предоставяне на услугата по кинопоказ;
- Идентифициране на заявителя на услугата във връзка с проверка за изпълнение на задължението на заявителя за електронно плащане на услугата.
- Идентифициране на заявителя на услугата за осигуряване на информираност в случаи на възникнали форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи предоставянето на услугата.

V. ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на извършваната обработка на лични данни на лицата онлайн заявители/ потребители на услугата по кинопоказ, „ПРО ФИЛМС“ ООД стриктно съблюдава за:
-    Спазване на европейските и национални законови разпоредби за изпълнение на икономическата дейност по онлайн продажба при ненарушаване на правните постулати за защита на личните данни на физическите лица.
-    Добросъвестна обработка и съхранение на личните данни от страна на дружеството в качеството на администратор на лични данни при високо ниво на конфиденциалност.
-    Осигуряване на пълна, надеждна и обществено достъпна информация за политиката на дружеството по отношение на защитата на обработваните лични данни и прилаганите процедури за нейното успешно изпълнение.
-    Обработване на лични данни на лица при ясно дефинирани легитимни цели, пряко свързани с изпълнението на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. продажба на онлайн билети за кинопоказ.
-    Обработка единствено на категории лични данни, пряко свързани с изпълнението на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. продажба на онлайн билети за кинопоказ.
-    Актуализация на личните данни на физическите лица при необходимост и/или в изпълнение на конкретно търговско-правно задължение, в т.ч. изтриване или коригиране на неточни лични данни.
-    Обработка и съхранение на личните данни за период не по-дълъг от времето необходимо за изпълнение на целите за обработка, търговско-правните задължения, финансово-счетоводната дейност и/или спазването на законовите нормативни актове.
-    Въвеждане и приложение на организационни и технически мерки за защита на обработваните лични данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, срещу случайна загуба, унищожение или увреждане.
-    Спазване на правата на лицата за защита на техните лични данни в съответствие с европейските и национални разпоредби при изпълнение на търговско-правните директиви.

VI. ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
„ПРО ФИЛМС“ ООД обработва лични данни на заявители/ потребители на услуга по кинопоказ при изпълнение на нормативни установени права и задължения на всяка от страните, във връзка с провеждането на онлайн продажба на билети за кинопоказ (електронна търговия) и изпълнение на услугата на информационното общество. В този смисъл заявителите/ потребителите на услуга по кинопоказ се разглежда като страна по изпълнението на услугата и европейските и национални директиви установяват обработване на техните лични данни за:
-    Идентификация на лицето за осигуряване на правото му ползване на услугата по кинопоказ (изпращане на валиден електронен билет)
-    Идентификация на лицето за проверка на обстоятелствата по изпълнение на задължението му за плащане на услугата по кинопоказ
-    Идентификация на лицето за осигуряване на правото му за информираност в случаи на форсмажорни обстоятелства.

VII. ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА КИНОПОКАЗ
Условия за събиране на лични данни – „ПРО ФИЛМС“ ООД събира и обработва лични данни на потребители при осъществяване на продажба на билети за кинопоказ в електронна среда (онлайн продажба на билети за кинопоказ). За целта заявителите/ потребителите на услугата използват собствена за фирмата електронна платформа, специализирана за продажба на електронни билети за кинопоказ. При подаване на заявка за закупуване на билет за кино, заявителят дефинира своите предпочитания по отношение на филм, дата и час на прожекция и доброволно въвежда лични данни (име и фамилия, електронна поща и телефон), с което потвърждава своето волеизявление (електронно изявление) в съответствие със Закона за електронната търговия и Закона за електронния документ и електронния подпис.
Условия за обработка на лични данни – В качеството си на търговско дружество и въз основа на задължението за предоставяне на услуга по кинопоказ, заявена в електронна среда, „ПРО ФИЛМС“ ООД обработва предоставените лични данни от заявителя на електронния билет за да:
-    Изпрати екземпляр на електронния билет на посочената електронна поща, който е задължителен за ползването на услугата по кинопоказ;
-    Идентифицира платеца на заявената онлайн услуга по кинопоказ и да провери валидността на направено плащане.
-    Осведоми заявителя на услугата по кинопоказ за текущи промени и форсмажорни обстоятелства  
Условия за защита на лични данни – Защитата на личните данните на лицата заявители/ потребители на услугата по онлайн продажба на билети за кинопоказ е дейност, която не подлежи на компромис при изпълнението. В тази връзка при комплексното събиране и обработване на лични данни „ПРО ФИЛМС“ ООД използва съвременни технологии и организационни практики за защита на корпоративна и класифицирана информация.
Условия за споделяне на лични данни – С оглед спецификата и целите на дейността по онлайн продажба на билети, личните данни на заявителите/ потребителите на услуга по кинопоказ се обработват единствено от обработващи личните данни от името на „ПРО ФИЛМС“ ООД. Работата на обработващите лица се свързва с обработка на лични данни за идентифициране и обслужване на лица заявили онлайн билет за кино показ, което предполага предоставяне на електронен билет, верификация на плащане и информация. В тази връзка не се наблюдава необходимост или задължение личните данни на категорията физически лица клиенти на дружеството да бъдат споделяни и/ или обработвани от трети лица.

VIII. СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА КИНОПОКАЗ
Съхранението на лични данни за физически лица заявители/ потребители на услугата по онлайн продажба на билети от страна на „ПРО ФИЛМС“ е съобразено със законовите изисквания и се подчинява на изпълнението на целите за тяхната обработка. В този смисъл дружеството съхранява събраните данни за период не по-кратък от времето необходимо за изпълнение на услугата по онлайн продажба на билет и счетоводните разпоредби за проследимост на приходите на фирмата в качеството му на търговско дружество. С оглед на правилата за финансова и счетоводна отчетност, данните на заявителя на онлайн билет за кинопоказ, платен чрез специализирана електронна платежна система се съхраняват от „ПРО ФИЛМС“ ООД за период от 24 месеца. След изтичане на посочения срок личните данни се изтриват, освен ако не са необходими за прилагане на законови искове и разрешаване съдебни спорове.

IX. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ПРИ ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА КИНОПОКАЗ
Право на доброволно ползване на услугата по онлайн продажба на билет за кинопоказ – Заявителят/ потребителят свободно и по свое желание може да заяви/ ползва услугата по закупуване на билет за кино в електронна среда (онлайн покупка чрез специализирана софтуерна платформа). При онлайн покупката на билет заявителят/ потребителя на услугата доброволно вписва ограничен набор от свои лични данни – име и фамилия, електронна поща и телефон, които ще бъдат ползвани за неговата идентификация във връзка с предоставянето на услугата в негова полза. С този акт по заявка и плащане на услугата заявителя/ потребителят на услугата доброволно встъпва в договорно отношение с „ПРО ФИЛМС“ ООД по смисъла на Закона за електронната търговия и предоставяне на услуги на информационното общество, с ясното съзнание за наличието на еквивалентна алтернатива за закупуване на билет за кинопоказ на касата на киносалона, при което не се изисква събиране и обработване на лични данни.
Право на информация – Заявителят/ потребителят има право да бъде осведомен относно целите, етапите, методите на обработка, мерките за защита и други особености при обработването на предоставената от него лична информация от страна на "ПРО ФИЛМС“ ООД по повод заявена услуга по онлайн продажба на билет за кино.
Право на корекция – Заявителят/ потребителят има право на корекция и актуализация на предоставените лични данни, при условие, че същите не предполагат извършване на измама и/ или не действат в ущърб на „ПРО ФИЛМС“ ООД в качеството му на търговец и доставчик на услуги, например многократно ползване от едно или повече лица на еднократно заплатен онлайн билет за кино чрез промяна на електронния билет за кинопоказ след неговото изпращане до заявителя.
Право на възражение – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн продажба има право да възрази срещу обработката на негови лични данни за цели, различни от първоначално обявените от администратора на лични данни. Настоящото право е валидно и във връзка със споделянето на неговите лични данни с трети страни и лица, неоторизирани за тяхната обработка и фокусирани върху цели, различни от първоначално обявените от администратора на лични данни.
Право на изтриване – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн продажба има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне в случай, че личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и е изтекъл периодът на тяхното законосъобразно съхранение; личните данни са обработвани с други цели и методи, различни от първоначално обявените от администратора; личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Право на ограничаване на обработването – Заявителят/ потребителят на услуга по онлайн продажба има право да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни при условие, че:
-    точността на личните данни се оспорва от заявителя на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
-    обработването е неправомерно, но заявителят на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
-    администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
-    заявителят на данните е възразил срещу обработването и е в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

X. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящата политика за защита на личните данни на „ПРО ФИЛМС“ ООД е разработена в съответствие с европейските и национални законово разпоредби за защита на личните данни и търговско-правни отношения. Тя е фокусирана върху същността и характеристиките на обработването на лични данни за идентификация на заявители на услуга по онлайн продажба на билет за кинопоказ при предоставена алтернатива за закупуване на билет за кино на касата на киносалона, без необходимост от идентификация. Всички описани в настоящия документ условия и процедури влизат в сила и се счита за приложими от 01 март 2023 г.

„ПРО ФИЛМС“ ООД
ЕИК 131355676
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост 3, бул. Ал. Малинов № 57А
Адрес за кореспонденция: София, ж.к. Младост 3, бул. Ал. Малинов № 55А
Телефон: 02 483 76 10
E-mail: office@profilms.bg

Всички права запазени ® Кино Palace © powered and design by Web Services Ltd. S. № XR4N-ММW67CP7-8013